Starostwo Powiatowe Wieluń
Search:
Zgłoszenie robót budowlanych
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, załączniki.


Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty
 1. "Zgłoszenie robót budowlanych \ rozbiórkowych / nie wymagających pozwolenia na budowę" (WAiB) - pobierz wniosek: (lub)
 2. Załączniki:
 • Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane**
 • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

*Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

Opłaty
Opłata skarbowa:
 • za wniosek - 5,00 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.

Termin odpowiedzi
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział architektury i Budownictwa(WaiB)

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego*** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Starosty. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
***Opłata skarbowa:
 • Za podanie - 5,00 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.

Uwagi
** Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.


Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
 1. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 2. Pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
 3. Pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,
 4. Wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
 1. Budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5a, 9, 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami)****,oraz wykonywanie robót wymienionych w art. 29 ust. 2 pkt. 1 - 7 i 10 tejże ustawy*****,
 2. Budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m i wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
 • Krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zabytkowych,
 • Urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

**** Dotyczy to budowy obiektów:

 1. Gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej zabudowy siedliskowej:
  • Parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • Płyt do składowania obornika, o Szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  • Obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę,
  • Naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m.
 2. Budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m. poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 3. Małej architektury,
 4. Budowlanych tymczasowych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami), ale nie później niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska,
 5. Gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
 6. Opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchownych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, względnie brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych.


***** Dotyczy to wykonania robót budowlanych, polegających na:

 1. Remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zabytkowych, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią, a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast,
 2. Instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 3. Remoncie obiektów regulacji rzek,
 4. Wykonaniu i remoncie urządzeń melioracji szczegółowych, poza obszarami parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 5. Wykonaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3 / h. oraz budowy ujęć wód podziemnych,
 6. Remoncie sieci telekomunikacyjnych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych, prowadzonych po dotychczasowych trasach,
 7. Remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,
 8. Wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
2003-05-23 11:55:42(24 KB)More...